Kestävä kehitys

Ratkaisumme tukevat asiakkaitamme heidän tavoitteissaan kehittää kestävää liiketoimintaa, sillä kaikki tuotteemme ja prosessimme on suunniteltu siten, että ne auttavat suojelemaan ympäristöä ja pitämään meret puhtaina.

Kestävä kehitys on Evacin toiminnan kulmakivi. Kehitämme tekniikoita, joilla voidaan vastata innovatiivisten cleantech-ratkaisujen kasvavaan tarpeeseen. Tarve kumpuaa ilmastonmuutokseen liittyvistä laajoista trendeistä, energiatehokkuuden tarpeesta ja yhä vähenevistä makean veden varannoista.

Kumppaninasi tavoitteemme on luoda puhtaampi maailma kaikille auttamalla asiakkaitamme saavuttamaan jätteen- ja jätevedenkäsittelyyn liittyvät ympäristönsuojelulliset tavoitteensa kaikilla toiminta-alueillaan.

Tuemme ympäristön suojelua ja edistämme puhtaampia meriä auttamalla asiakkaitamme seuraavissa:

  • vedenkulutuksen vähentäminen
  • jätteen käsittely ja kierrätys
  • ruokajätteen vastuullinen käsittely
  • jäteveden puhdistaminen
  • puhtaan veden tuottaminen merivedestä
  • alusten ja rakennusten käyttöiän pidentäminen.

Vedenkulutuksen vähentäminen alipainekeräysjärjestelmillä

Energiatehokkaat alipainejärjestelmämme auttavat tehokkaasti maailman arvokkaiden vesivarantojen suojelemisessa. Ne varmistavat, että kaikki asiakkaamme käsittelevät jäteveden vastuullisesti, laadukkaasti ja kaikkien määräysten mukaisesti.

Evacin alipaine-WC:t vähentävät vedenkulutusta merkittävästi. Perinteisiin painovoimaan perustuviin, 4–9 litraa vettä per huuhtelukerta käyttäviin WC:ihin verrattuna alipaine-WC:mme käyttävät vain 1,2 litraa huuhtelukerralla. Esimerkiksi 3 300 matkustajan risteilyaluksilla jokainen matkustaja vetää vessan 10 kertaa päivässä, mikä tarkoittaa, että vettä käytetään päivittäin ainakin 92 400 litraa.

Lue lisää teknologioistamme
Vie kursori kuvan päälle zoomataksesi

Jäteveden puhdistaminen jätevedenkäsittelyjärjestelmillä

Evacin jätevedenkäsittelyjärjestelmien avulla asiakkaamme voivat kerätä ja käsitellä jätevettä sekä tuottaa puhdasta vettä siten, että ympäristövaikutukset jäävät huomattavan vähäisiksi. Järjestelmämme pystyvät puhdistamaan jäteveden 99-prosenttisen puhtaaksi, jolloin se voidaan turvallisesti laskea mereen tai käyttää uudelleen. Jäljelle jäävä 1 % on lietettä, joka voidaan turvallisesti polttaa polttouuneissamme.

Vuonna 2017 Evacin kalvobioreaktorit (joita on myyty erikseen vuodesta 2010) puhdistivat 11 757 kuutiometriä vettä päivittäin. Maalla yksi henkilö tuottaa keskimäärin 150 litraa jätevettä joka päivä. Tähän lukuun perustuen järjestelmämme puhdistavat vuodessa yhden 80 000 asukkaan kaupungin jätevesituotantoa vastaavan määrän jätevettä.

3 300 matkustajaa kuljettavalla risteilyaluksella yhden päivän aikana tuotetun kierrätettävän ja sekajätteen määrä ennen ja jälkeen käsittelyn. Evacin järjestelmillä suoritettu jätteen tiivistys vähentää maihin käsiteltäväksi vietävän jätteen määrää suhteessa 1:10.

Jätteenkäsittely ja -kierrätys kuiva- ja märkäjätteen käsittelyjärjestelmillä

Järjestelmämme tukevat asiakkaidemme ympäristönsuojelutavoitteiden täyttymistä varmistamalla, että he pystyvät käsittelemään sekajätettä ja kierrätettävää jätettä turvallisesti, ympäristöä säästävästi ja energiatehokkaasti. Ne myös vähentävät jätettä lajittelemalla, tiivistämällä, murskaamalla ja polttamalla.

Oikealla oleva kuva näyttää 3 300 matkustajan risteilyaluksella yhdessä päivässä syntyvän kierrätettävän ja kierrätyskelvottoman jätteen määrän, sekä sen määrän jätettä, mikä jää jäljelle kun jätteet käsitellään Evacin poltto- tai tiivistysjärjestelmillä. Keskimäärin järjestelmillämme tehty jätteen tiivistys pienentää maihin käsiteltäväksi vietävän jätteen määrää suhteessa 1:10.

Ruokajätteen vastuullista hallintaa

Ruokajätteen asianmukainen käsittely ja kierrätys on tärkeää ympäristömääräysten ja etenkin meriteollisuutta koskevien määräysten noudattamiseksi. Meriympäristön suojelemisen varmistamiseksi alusten ja offshore-alusten on pystyttävä käsittelemään ruokaperäistä merellä tuotettua jätettä vastuullisesti. Evacin hienontavia yksiköitä ja alipainekeräyssäiliöitä voidaan käyttää ruokajätteen määrän vähentämiseen ja jätteen varastoimiseen aluksella asianmukaista kierrättämistä tai maissa hävittämistä varten.

Vie kursori kuvan päälle zoomataksesi

Niukkojen vesivarantojen suojelu makean veden tuottojärjestelmien avulla

Meriteollisuuden asiakkaamme voivat tuottaa makeaa vettä merivedestä suolanpoistoyksiköillämme hyödyntäen käänteisosmoositekniikkaa (RO). Näin alusten ja offshore-alusten makean veden kulutusta pystytään vähentämään merkittävästi. Käänteisosmoositekniikka mahdollistaa meriveden muuntamisen prosessi-, käyttö- ja juomavedeksi, minkä vuoksi sillä on tärkeä rooli maailman niukkojen vesivarantojen suojelemisessa. Menetelmä on myös taloudellisempi ja energiatehokkaampi kuin tislaukseen perustuvat järjestelmät.

Vuodesta 2000 lähtien käänteisosmoosiin perustuvat suolanpoistolaitoksemme ovat tuottaneet 8 000 000 m3 makeaa vettä merivedestä*. Tämä määrä vettä täyttäisi 229 000 tavallista säiliöautoa.

 

Evac osallistuu Sitoumus2050-kampanjaan

Ympäristökysymyksistä ja erityisesti toimintojen vastuullisuudesta on tullut yhä keskeisempi asia meriteollisuuden alan liiketoiminnassa. Tämän takia Evac on yhdessä Meriliiton muiden jäsenten kanssa ottanut tämän haasteen vastaan tekemällä oman Sitoumus2050-yhteiskuntasitoumuksensa. Sitoumus2050 on kansallinen kestävän kehityksen strategia ja työkalu.

 

 

Lue lisää Sitoumus2050-yhteiskuntasitoumuksesta

Evacin merien rehevöitymistä ja roskaantumista estäviä järjestelmiä käytetään laajalti monissa eri tyyppisissä aluksissa. Tähän liittyen Evac onkin sitoutunut esimerkiksi vähentämään roskaa merissä kasvattamalla risteilyalusten kuivajätteen kierrätysastetta 25 prosentista 50 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä, sekä vielä 70 prosenttiin vuoteen 2050 mennessä. Tähän tavoitteeseen pääsemme kehittämällä kuivajätteenkäsittelyjärjestelmiämme. Yrityksemme on myös sitoutunut antamaan edistymisestämme vuosittaisia raportteja.

Evac on myös sitoutunut merien rehevöitymisen torjuntaan toimittamalla enemmän jätevedenkäsittelyjärjestelmiä, jotka poistavat jätevedestä ravinteita. Näitä järjestelmiä vaaditaan tällä hetkellä vain aluksilta, jotka liikkuvat tietyillä merialueille.

Järjestelmämme tarjoavat kestäviä ratkaisuja Tallinkin Megastar-autolautalle

AS Tallink Groupin uuden sukupolven LNG-käyttöisellä Megastar-autolautalla hyödynnetään Evac Cleantech -kokonaisratkaisua, joka sisältää alipainejärjestelmän, jätevedenkäsittelyn, kuiva- ja märkäjätteen käsittelyn, puhtaan veden tuotannon ja automaatiojärjestelmät.

Ympäristöarvot on otettu huolellisesti huomioon autolautan suunnittelussa. Laiva noudattaa päästöjen valvonta-alueille annettuja uusia tiukempia päästövaatimuksia, jotka koskevat myös Itämerta.